stanovalnica

Kazalo

SOBIVANJE

Uvod

Slovenska družba se stara, kar s seboj prinaša številne izzive. Leta 2019 so starejši (tj. prebivalci, stari 65 ali več let) predstavljali 19,8 % prebivalcev Slovenije, leta 2100 pa naj bi ta odstotek narasel na nekaj več kot 31 %.[1] Primerno stanovanje in okolica sta eden od pomembni dejavnikov zdravja in dobrega počutja, ohranjanja samostojnosti in vključenosti v družbo. Ker se s staranjem potrebe ljudi spreminjajo, se s starajočim prebivalstvom povečujejo potrebe po prilagoditvah stanovanj, po dodatnih dostopnih namenskih in oskrbovanih stanovanjih, pa tudi skupnostnih oblikah bivanja. Te so pri nas še slabo razvite, čeprav se zanimanje zanje z leti in novimi generacijami starejših povečuje.

V Sloveniji smo doslej večinoma razvijali le institucionalno obliko stanovanjske oskrbe za starejše ljudi. Drugih oblik bivanja, v katerih bi starejši imeli več samostojnosti in neodvisnosti, pri nas skoraj ni. V zelo omejenem obsegu so na voljo le še oskrbovana stanovanja in namenska stanovanja za starejše ljudi ter možnost bivanja doma s podporo in obiskovanje dnevnega centra, v okoljih, kjer je ta storitev na voljo.[2] Tako v okoliščinah, ko bi se star človek želel preseliti ali je v selitev primoran, nima veliko dostopnih in kakovostnih izbir. Premalo je razvita ponudba za bivanje starih ljudi, ki bi bila usklajena s sodobnimi smernicami oskrbe in organizacije – te narekujejo dezinstitucionalizacio in decentralizirano organizacijo bivanja ter oskrbo na domu.

Veliko starih ljudi biva samih ali v dvoje v tipičnih enodružinskih hišah, ki so bile zgrajene v prvih treh desetletjih po drugi svetovni vojni.  Bivanje in vzdrževanje (pre)velike hiše je lahko naporno zaradi velikosti, dotrajanosti, slabše opremljenosti in neprilagojenosti bivanju starih ljudi. Predvsem pa predimenzionirane hiše predstavljajo finančno breme za tiste z nizkimi dohodki. V obsežnem fondu velikih hiš je priložnost za njihovo funkcionalno in trajnostno prenovo ter vzpostavljanje bivanjskih skupnosti, s čimer bi starim ljudem ponudili alternativno možnost za kakovostno bivanje v domačem okolju.

S publikacijo želimo predstaviti sobivanje kot kakovostno stanovanjsko rešitev za bivanje starih ljudi in prakse, ki pri nas že obstajajo. Obenem bomo predstavili tudi idejni koncept (v razvoju in nadgrajevanju) za projekt bivanjskih skupnosti, ki smo ga poimenovali Stanovalnica[3] – v funkcionalno prenovljenih hišah bi (radi) vzpostavljali zadružno skupnost. Želja snovalcev projekta je, da bi spodbudili vzpostavljanje sobivanja in da bi se posamičnim primerom, ki že obstajajo, kmalu pridružile nove bivanjske skupnosti na vseh koncih Slovenije.

Položaj starih ljudi in njihove stanovanjske razmere, potrebe in želje

Stari ljudje so v veliki večini lastniki svojih domovanj

V Sloveniji živi kar 90 % starejših v starosti nad 50 let v stanovanju oz. nepremičnini, ki je v lasti članov gospodinjstva.[4] Glede na raziskavo Urbanističnega inštituta RS iz leta 2015 je ta odstotek za starejše od 65 let še višji, in sicer 96,6 %.[5] Tako je kar 43 % vseh nepremičnin v Sloveniji v lasti upokojencev. V 115.900 stanovanjih živijo samo prebivalci, stari 65 in več let. V več kot polovici teh stanovanj živi samo po ena oseba. Število takšnih stanovanj se glede na predhodne popise povečuje: v letu 2011 jih je bilo 64.600, v letu 2018 pa že 74.800. 37.778 stanovanj s po enim prebivalcem, starim 65 ali več let, je bilo v sklopu eno ali dvo-stanovanjske stavbe.[6]

Čeprav so stari ljudje lastniki svojih nepremičnin, to še ne pomeni, da bivajo v ustreznih razmerah, saj so njihova stanovanja pogosto predimenzionirana, v slabem stanju in ne ustrezajo spremenjenim življenjskim potrebam v starosti.

Velike kvadrature in stanovanjska prikrajšanost

Dve tretjini starih ljudi živi na več kot 76 m2, v stanovanjih z več kot 50 m2 pa živi več kot tri četrtine vseh enočlanskih in skoraj vsa dvočlanska gospodinjstva. To je veliko več stanovanjske površine od slovenskega povprečja, ki znaša 27,4 m2 na osebo pa tudi od povprečja v razvitejših držav Evropske unije, ki znaša 35 m2 površine na osebo. Precejšen delež starejših torej biva v prevelikih stanovanjih.[7] 18,7 % starejših od 65 let je leta 2021 živelo v stanovanjih v slabem stanju, t.j. v stanovanjih, kjer so težave s streho, ki pušča, z vlažnimi stenami, temelji, tlemi ali s trhlimi okenskimi okvirji ali tlemi.[8] Ne glede na to, da so stari ljudje v veliki večini lastniki svojih nepremičnin, jih torej kar nekaj s svojimi dohodki ne zmore primerno vzdrževati. Podatek ne čudi, saj je leta 2021 v Sloveniji živelo pod pragom tveganja revščine približno 85.000 upokojencev.[9] V najbolj neugodnem položaju so starejše ženske. Posebej alarmanten je položaj žensk, v starosti 65 let ali več, ki bivajo v enočlanskem gospodinjstvu, pri katerih je bilo v letu 2020 tveganje revščine kar 48,2 %, za primerjavo – tveganje revščine v celotni populaciji je bilo sicer v letu 2020 12,4 %.[10]

Ne glede na stanje so stari ljudje zadovoljni s svojimi domovanji in si želijo bivati doma, kolikor dolgo se da.

Rezultati ankete Urbanistične Inštituta RS so pokazali, da so ne glede na stanje starejši ljudje v Sloveniji zelo zadovoljni s svojim stanovanjem in okolico, kar lahko povežemo z njihovo navezanostjo na stanovanje in visoko povprečno dolžino bivanja v njem ter tudi z različnimi pomeni, ki jih ima dom – od samostojnosti, neodvisnosti, spomina na življenje in dosežke do finančne naložbe in dediščine. Visoko stopnjo zadovoljstva si lahko razlagamo tudi s skromnostjo starejših oziroma njihovo pripravljenost, da svoj dom sprejmejo kot ustrezen, ne glede na to, kakšen je. S tem se potrjuje, da je za starejše ljudi zelo pomembno, da čim dlje ostanejo v svojem domačem bivalnem okolju.[11]

Starejši večinoma ne razmišljajo o selitvi (85,5 % anketirancev) in želijo čim dlje živeti v svojem domačem okolju. Glede na rezultate raziskave se navezanost na stanovanje s starostjo povečuje in pripravljenost za selitev zmanjšuje. Tisti, ki pa bi se radi preselili, so manj navezani na svoje domovanje in manj zadovoljni z večino vidikov bivanja. Med anketiranci, ki kot razlog, zaradi katerega bi se selili, navajajo velikost stanovanja in težave pri njegovem vzdrževanju, bivajo v nadpovprečno velikih stanovanjih (večinoma v hišah), ki v povprečju  merijo več kot 209 m2. Če bi se že morali preseliti, si večina želi, da bi bilo stanovanje v istem kraju ali bližini kraja, v katerem bivajo, kar je povezano z navezanostjo na svoj dom, družinske, sorodstvene in prijateljske vezi, ki jih imajo v svojem okolju.[12]

Sobivanje kot dober odgovor na stanovanjsko vprašanje v starosti

Kaj so bivanjske skupnosti?

Bivanjska skupnost je ena od oblik skupnostnega bivanja, ki vključuje kombinacijo zasebnih in skupnih prostorov ter povezuje avtonomijo in zasebnost s prednostmi skupnostnega življenja. Od drugih oblik skupnostnega bivanja se razlikuje, ker:

 • jih običajno oblikujejo, snujejo, organizirajo in upravljajo stanovalci sami;
 • so oblikovane tako, da spodbujajo (ne pa tudi vsiljujejo) interakcije in sodelovanje med stanovalci – vključujejo skupnostne prostore;
 • nimajo skupne ekonomije kot npr. v komunah, ali skupne ideologije, kot npr. pri namenskih skupnostih, ampak jih opredeljuje predvsem želja po skupnostnemu bivanju in dobrih medsosedskih odnosih.[13]

V bivalnih skupnostih stanovalci torej souporabljajo del bivanjskega prostora, kar pripomore k zmanjševanju socialne izolacije, a istočasno je prepoznana potreba posameznega gospodinjstva po zasebnosti in varnosti. Tako ima vsako gospodinjstvo samostojno bivalno enoto, ki idealno vključuje lastno kopalnico in čajno kuhinjo, poleg tega pa še skupne prostore, na primer veliko kuhinjo, dnevni prostor, pralnico s sušilnico, vrt, teraso, delavnico ipd.

V bivalno skupnost se vključujejo ljudje z željo in namero dobrega sobivanja. Velikokrat se sprejemajo odločitve s soglasjem, kar skupnost spodbuja k skupnemu razreševanju izzivov sobivanja in razreševanju nesoglasij. Vzpostavljeni so procesi soočanja s konfliktnimi situacijami, ki so vedno del življenja, lahko se organizirajo tudi usposabljanja za razreševanje konfliktov.

Majhna skupina od 3 do 12 ljudi omogoča bivanje podobno družinskemu življenju. Stari ljudje so soorganizatorji skupnega življenja in si nudijo medsebojno pomoč, skupnost pa je vključena v širše okolje. Izkušnje v tujini so pokazale, da je zaradi življenja v skupnosti in medsebojne odgovornosti, nastal socialni okvir, ki dopolnjuje oskrbne in negovalne službe. Z bivalno skupnostjo se zasledujejo cilji zagotavljanja avtonomije in ohranjanja samostojnosti čim dlje časa, vzpostavljanja vzdušja domačega stanovanja in omogočanja toliko oskrbe in nege, kot jo stanovalci potrebujejo.[14]

Bivalne skupnosti lahko nastanejo kot novogradnje ali s prenovo in prilagoditvijo obstoječih stanovanjskih kapacitet, npr. z združitvijo več stanovanj v večstanovanjskih stavbah ali v enodružinskih hišah. Z rabo obstoječe infrastrukture se lahko takšne skupnosti organizirajo relativno hitro. Stanovanjsko razmerje je lahko najemniško ali lastniško.

Večina modelov bivalnih skupnosti zasleduje tri cilje – družbene (skupnostna orientacija in spodbujanje socialne interakcije), okoljske (učinkovito oblikovanje in souporaba ter deljenje virov), ekonomske (zasledovanje cenovne dostopnosti projektov).[15]

Bivalne skupnosti lahko nastanejo kot rezultat privatne iniciative, ko posameznik ali podjetje oddaja svojo nepremičnino skupini starih ljudi. Lahko pa jih vzpostavljajo javni akterji ali neprofitne stanovanjske organizacije, ki želijo občanom priskrbeti kakovostne in cenovno dostopne stanovanjske rešitve (npr. Nepremičninski sklad Pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Republiški ali občinski stanovanjski skladi, tudi domovi starejših). Kot ustrezna oblika za vzpostavljanje bivalnih skupnosti se kažejo stanovanjske zadruge, s statusom socialnega podjetja, saj delujejo neprofitno in so utemeljene na participaciji in demokratičnem soodločanju, kar je usklajeno s principi delovanja bivalnih skupnosti.

Za koga?

Bivanjske skupnosti za stare ljudi so primerne za tiste, ki ugotavljajo, da ne potrebujejo več toliko prostora, jim njihova obstoječa nepremičnina predstavlja breme, si želijo zmanjšati življenjske stroške in svoj prostorski in okoljski odtis, si želijo bivati v stabilnem in varnem okolju, deliti svoje izkušnje in znanje, ohranjati svojo avtonomnost, ostati vključeni v skupnosti in imeti povezane ter dobre medsosedske odnose z dovolj zasebnosti.

V bivalne skupnosti se običajno vključijo ljudje, ki so zmožni samostojnega opravljanja vsakodnevnih opravil. Lahko pa bi se skupnost odločila, da lahko v njej sobivajo tudi tisti, ki potrebujejo več pomoči in podpore. Za ta namen si lahko zagotovijo storitve na domu v potrebnem obsegu ali pa zaposlijo oskrbovalca, ki skupnosti zagotovi potrebno pomoč in podporo.

V kolikor bi se stanovanjska skupnost tako odločila in bi prostorski pogoji to dopuščali, bi se sobivanjski skupnosti lahko pridružili tudi mladi in mlade družine. Medgeneracijska komponenta lahko skupnost pomembno obogati. Sobivanje torej ni način življenja za alternativne ljudi, ampak je alternativna oblika bivanja za običajne ljudi. [16]

Zakaj sobivanje?

Veliko stoletji so se stari ljudje lahko zanašali na bivanje v razširjenih družinah vse do smrti. Danes pa jih veliko nima te možnosti, saj imajo ljudje manj ali nič otrok, ki pogosto živijo v drugih krajih. Zato je nujno razmišljati o drugih možnostih zagotavljanja neformalne in formalne oskrbe. Država se zaradi večanja števila starih ljudi in daljšanja življenjske dobe in obenem omejenih javnih virov, usmerja v staranje v domačem okolju, ki je veliko ceneje od institucionalne oskrbe. Privatni sektor že prepoznava priložnost in ponuja storitve z visokimi cenami, ki so dosegljive le manjšemu delu populacije. Tudi zato je potrebno ponovno razmisliti vlogo skupnosti pri zagotavljanju pogojev za dostojno bivanje v starosti.

Že preprosta medsosedska pomoč kot je ponujen prevoz, skrb za hišne ljubljenčke ali skupen sprehod, lahko pomeni veliko, še posebej za tiste, ki živijo sami. To da poznamo sosede, ki živijo za sosednjimi vrati, znatno poveča možnosti, da bomo prejeli pomoč, če bi jo potrebovali. Če bi kdo padel ali bi se mu zgodilo kaj drugega, bi to nekdo opazil in pomagal. Sosedje se lahko celo dogovorijo, da na dnevni ravni preverijo drug pri drugem, kako so, in obenem spoštujejo zasebnost drug drugega. Medsosedska pomoč in skupnostna skrb, ki jo v bivalni skupnosti lahko zagotavljajo sostanovalci, sta tako lahko komplementarni socialni in zdravstveni oskrbi, nikakor pa ju ne moreta nadomeščati. Je pa v tako povezani skupnosti lažje kolektivno organizirati in koordinirati tudi formalno skrb in potencialno celo deliti in zmanjšati njene stroške.[17]

V Sloveniji je ena od treh oseb, starejših od 50 let, vsaj delno osamljena. Osamljenost in depresija gresta z roko v roki. Med starejšimi od 50 let, ki so precej ali zelo osamljeni, je 7 od 10 oseb depresivnih. Osamljenost je precej bolj pogosta pri osebah, ki živijo brez partnerja. Med starejšimi od 50 let, ki so precej ali zelo osamljeni, jih slabi dve tretjini (63 %) živi brez partnerja.[18] Neodvisnost torej ni nujno vrlina, če je povezana s socialno izolacijo, ki po nekaterih raziskavah predstavlja večje tveganje za zdravje starih ljudi kot kajenje.[19] Sobivanje daje možnost stalnega socialnega stika s hkratnim ohranjanjem zasebnosti. Prispeva k boljšemu počutju starostnikov in ostalih ter naslavlja problem izolacije in osamljenosti, saj gradi na mrežah socialne podpore, krepi solidarnost, vzajemnost, recipročno pomoč kar omogoča daljše neodvisno življenje v lastnem domu. To ima blagodejne učinke na individualna življenja, kot tudi na javno porabo, saj prispevajo k znižanju stroškov, povezanih z zdravstveno in socialno oskrb.[20]

Sobivanje postavlja alternativo zapostavljanju starih ljudi in tradicionalno paternalističnemu odnosu do njih, saj so ljudje v tem modelu dojeti kot avtonomni posamezniki, občani, enakopravni člani družbe, ki soodločajo in soustvarjajo bivanjsko okolje glede na svoje potrebe in želje, in ne kot uporabniki storitev.[21]

Koristi, ki jih sobivanje prinaša za stare ljudi, so torej številne:

 • Dodatna možnost neformalne oskrbe v skupnosti, ki jo omogoča bivalna skupnost, lajša staranje v domačem okolju (age in place), stari ljudje v skupnosti sodelujejo in prispevajo svoje veščine, kar nadalje lahko prispeva k znižanju stroškov, povezanih z oskrbo. S krepitvijo skupnosti se povečajo socialni stiki, kar prispeva k zmanjšanju socialne izolacije, ki jo sicer pogosto doživljajo stari ljudje.
 • Sobivanjske skupnosti ponujajo priložnost za selitev v manjše stanovanje, kar je za marsikoga boljša alternativa od selitve v dom za starejše.
 • Bivanje v skupnosti daje priložnost za učenje in izmenjavo znanj skozi skupne pobude in aktivnosti.
 • Sodelovanje v skupnosti ohranja aktivnost in angažiranost in možnost soodločanja o neposrednem bivalnem okolju, stanovanju in soseski.
 • Sobivanje spodbuja aktivno staranje in s tem ohranja fizično in psihično zdravje starih ljudi, kar zmanjšuje potrebo (in stroške) po zdravstveni in socialni oskrbi.
 • Z bivanjem v bivalni skupnosti se znižajo življenjski stroški ter prostorski in okoljski odtis stanovanj.
 • V primeru medgeneracijskega sobivanja se spodbujajo medgeneracijske povezave, pomoč in izmenjave znanj in izkušenj[22]
 
V spodnji tabeli je prikazano, kako se lahko izboljša kakovost  staranje v bivalni skupnosti v primerjavi s staranjem v domačem bivalnem okolju: [23]

 

Staranje v domačem bivalnem okolju  (doma)

Staranje v skupnosti

Motivacija

reaktivnost

proaktivnost

Cilji

preprečevanje institucionalizacije

krepitev soodvisnosti

Odgovornost

individualna

skupnostna

Pogled na starost

izogibanje

priložnost

Usmerjenost storitev

enosmerna

recipročnost

Vloga starega človeka

prejemnik skrbi

udeleženec /sodelujoč

Ker ima sobivanje v skupnosti pozitivne učinke na zdravje in dobro počutje starih ljudi, lahko življenje v bivanjski skupnosti prepreči ali vsaj odloži vstop v sistem dolgotrajne oskrbe za več let oz. je lahko intenzivnost potrebnih storitev nižja. S tem se lahko tudi izogne visokim cenam institucionalne oskrbe, zato gre po mnenju strokovnjakov in zastopniških organizacij starih ljudi za ugodno in kakovostno alternativo zavodskemu bivanju.

Interes za sobivanje?

Raziskava Urbanističnega inštituta Republike Slovenije je potrdila, da bi stari ljudje, tudi če bi se znašli v okoliščinah, v katerih ne bi mogli več samostojno bivati, niti zanje ne bi mogli skrbeti sorodniki, še vedno najraje ostali v obstoječem stanovanju in uporabljali pomoč na domu. Za približno enak odstotek vprašanih (72,1 %) bi bila v opisanih okoliščinah sprejemljiva tudi preselitev v dom za starejše, manj sprejemljiva sta selitev v oskrbovano stanovanje (56%) in bivanje v obstoječem stanovanju z obiskovanjem dnevnega centra (51,7%). Medtem ko sta med alternativnimi možnostmi bivanje z drugo družino ali posameznikom in bivanje z oskrbniško družino manj sprejemljivi, so za malo manj kot tretjino vprašanih različne oblike skupnostnega bivanja sprejemljive, kar je za razvoj sobivanja precej spodbudno, saj kaže na določen interes zanj ne glede na to, da so te oblike pri nas manj pogoste oz. jih skoraj še ni.[24]

Sobivanje starejših ljudi v skupnosti, ki je bilo predstavljeno kot oblika bivanja, kjer se starejši ljudje odločijo, da bodo živeli skupaj, da bi si delili mesečne stroške in stroške vzdrževanja, se družili in si pomagali, je sprejemljiva za 27 % vprašanih. Bivanje v večgeneracijski stanovanjski stavbi – v isti stavbi organizirano sobivajo ljudje različnih generacij, ki se med seboj družijo in si izmenjujejo usluge, npr. starejši pomagajo družinam pri varstvu otrok, mlajši pa starejše peljejo k zdravniku, po opravkih – je sprejemljivo za 32,8 %  vprašanih. Gospodinjska skupnost, ki je umeščena v bližini sorodnikov in kjer skupaj biva skupina starejših ljudi, ki potrebujejo nego, v skupini pa je ves dan prisotna hišna gospodinja, ki skrbi za gospodinjstvo, nego in dobro vzdušje, pa bi bila sprejemljiva izbira za 31,6 % vprašanih.[25]

Kot najbolj zanimivo od alternativnih oblik bivanja za slovensko okolje, ki bi jo bilo vredno razvijati, prepoznavajo na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije sobivanje starejših v stanovanjski (bivanjski) skupnosti, saj je njihova raziskava potrdila, da so starejši ljudje pri nas v velikem deležu lastniki nepremičnin, kar je vselej povezano s stroški, medtem ko sobivanje omogoča delitev stroškov. Stanovanjski stroški so še posebej obremenjujoči v hišah, ki jih posedujejo skoraj tri četrtine vprašanih, mesečni stroški pa znašajo po ocenah anketirancev v povprečju tretjino skupnih prihodkov gospodinjstva, stroški vzdrževanja pa slabo petino. 59,7 % vprašanih je odgovorilo, da s trenutnimi prihodki shajajo oziroma se težko ali izjemno težko preživljajo. Poleg tega so te nepremičnine pogosto prevelike in v njih živijo sami ali le s partnerjem.[26]

Naredili so tudi profil skupine ljudi, ki se kaže kot najbolj dojemljiv za nove oblike bivanja, to so t.i. »prilagodljivi«, gre za najmlajšo skupino med anketiranci (66,4 leta). To potrjuje spoznanja raziskovalcev, da se nove generacije starejših razlikujejo od predhodnih in da si ti želijo različnih rešitev. »Prilagodljivi« trenutno večinoma ne živijo sami, imajo dobro finančno stanje, saj ne navajajo, da bi se težko preživljali s trenutnimi prihodki. So tudi najbolj zdravi med vsemi skupinami (tudi zato, ker so mlajši) in najmanj navezani na svoje trenutno bivalno okolje. »Prilagodljivih je nekaj več kot četrtina (26 %) anketirancev.[27]

Tudi v okviru projeka HELPS, ki ga je izvajal ZDUS v letu 2014, so izvedli anketo med 200 vprašanimi, ki je pokazala, da ljudje poznajo idejo sobivanja starejših in da so na takšno bivanje pripravljeni.[28]

Interes je za bivanjske skupnosti je potrdila tudi manjša raziskava, ki jo je opravila doktorska študentka arhitekture Ana Belčič med trinajstimi eno ali dvočlanskimi gospodinjstvi, ki bivajo v enodružinskih hišah. Tisti, ki bivajo povsem sami (brez partnerja), so posebej v času bolezni bolj izpostavljeni osamljenosti in imajo običajno večjo željo po druženju, medsebojni pomoči in socialni opori. To je verjetno razlog, da so takšne osebe (pogosto vdove in vdovci) tudi bolj zainteresirane za morebitno vzpostavitev sobivanjskih skupnosti. Večina je bila že predhodno seznanjena s konceptom sobivanja (predvsem iz medijev), mnenja o tem načinu bivanja so bila pretežno pozitivna. Kot prednost pri sobivanju so navedli predvsem možnost za pogostejše druženje, podporo in medsebojno pomoč v gospodinjstvu. Želena velikost sobivanjske skupnosti se povprečno giblje med tri in osem oseb, kar je hkrati toliko, kot jih načeloma lahko obeduje za isto mizo.

Bivanjske skupnosti v strateških in programskih dokumentih

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25) prepoznava, da je potrebno spodbujati sobivanje več starejših oseb, ker se kaže za uspešno v smislu povečanja kvalitete življenja in kot ena primernejših rešitev za odpravljanje stanovanjske revščine starejših oseb. Primere sobivanja je mogoče iskati tako v priselitvi starejših v stanovanje druge starejše osebe, ki je funkcionalno in lokacijsko primernejše, kot tudi v osnovanju bivanjskih skupnosti starejših v za ta namen posebej zgrajenih, prenovljenih ali prilagojenih stanovanjih v bližini dnevnih centrov starejših ali v bližini oskrbnih središč. Vključenost starejših oseb v širšo družbo bo zagotovljena z načrtovanjem primernih stanovanj v okviru mešanih sosesk, kar bo prispevalo k večji kakovosti bivanja in socialne vključenosti.

Resolucija kot alternativne oblike bivanja omenja tudi stanovanjske zadruge ali kooperative za potrebe gradnje cenovno dostopnih najemnih stanovanj, ki hkrati ustrezajo željam njihovih uporabnikov (lokacija, oprema, prostornost, kvadratura). Stanovanjske zadruge so v večini najbolj razvitih industrijskih držav takoj za javnimi stanovanjskimi skladi glavne ponudnice najemnih stanovanj po ugodnejši najemni ceni. Stanovanjske zadruge delujejo na podlagi vlaganja sredstev po principu zadružništva. Zemljišče za gradnjo stanovanj pod ugodnejšimi pogoji (dolgoročni najem) pridobi na podlagi dogovora z lokalno skupnostjo. Zadruga sama izvaja naloge – od priprave projekta za gradnjo do upravljanja s stavbo. Stanovalci so izbrani med člani zadruge (zadružniki) in imajo možnost soodločanja pri upravljanju s stavbo.

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22–30) poudarja povečanje deleža uporabnikov skupnostnih oblik in zmanjšanje deleža uporabnikov institucionalnih oblik socialnega varstva, z usmeritvijo v dodatne storitve pomoči na domu, s čimer se lahko preprečuje ali vsaj za določen čas nadomesti potreba po institucionalni oskrbi. Tudi za domove za starejše velja usmeritev usmerjanja svoje dejavnosti k skupnostnim oblikam izvajanja storitev, in sicer k širjenju namestitev v manjše bivalne enote ter k razvoju dnevnih oblik varstva (dnevni centri). Kot smo ugotavljali v prejšnjih poglavjih, pa lahko igra pomembno vlogo pri preprečevanju institucionalizacije in kakovostnem bivanju v domačem okolju, zato  so bivalne skupnosti ena od dobrih rešitev, ki bi jo stari ljudje morali imeti na izbiro.

Strategija dolgožive družbe, ki jo je leta 2017 pripravil Urad RS za makroekonomske analize in sprejela Vlada RS za podaljšanje samostojnega življenja v domačem okolju med drugim omenja potrebo po prilagoditvi bivalnih razmer in oskrbovalnih storitev ter drugačne institucionalne in skupinske oblike bivanja. Poleg oskrbovanih/varovanih stanovanj navaja še oskrbniške družine za stare ljudi; dnevne centre, in namenska stanovanja za starejše, stanovanjske zadruge ali stanovanjske skupnosti. Izpostavljajo potrebo po večji stanovanjski mobilnosti, ki bo omogočila prebivanje v primernih stanovanjih vsem generacijam in spodbujanje prenove stanovanjskega fonda, ki omogoča večjo kakovost bivanja v lastnem stanovanju (npr. energetska prenova, funkcionalne prilagoditve stanovanj). Obenem govorijo o potrebi po razvijanju starosti prijaznih mest in skupnosti (po metodologiji SZO), v kateri bodo zagotovljene možnosti za stalno vključenost starejših v vse vidike družbenega življenja v njihovih skupnostih v skladu z njihovimi potrebami, željami in sposobnostmi.

Domače prakse sobivanja

V Sloveniji je sobivanje še precej nerazvito ne glede na interes in njegovo prepoznavo v strateških dokumentih. Franc Imperl ugotavlja, da smo od sobivanjskih modelov pri nas priča predvsem razvoju integriranega stacionarnega tipa – to so gospodinjske skupine v sklopu domov starejših občanov (npr. Pegazov dom), ki podpirajo prehod od medicinskega k socialnemu modelu, kjer so v središču človek kot socialno bitje, odnosi, počutje, kakovostno bivanje in dostojno življenje. Medtem ko o drugih tipih (zunanje, samostojne bivanjske skupine z več ali manj formalno priskrbljene oskrbe) in predvsem o neformalnih, samoorganiziranih oblikah bivanjskih skupnosti skoraj ne moremo govoriti.[29] Kar niti ne čudi, saj obstajajo finančne spodbude predvsem za prve.

Med skupnostnimi stanovanjskimi oblikami za stare ljudi, ki se pojavljajo, velja omeniti še dve obliki. Država je podprla pilotiranje projektov dnevnega in celodnevnega bivanja na kmetijah za starejše ljudi, ki niso odvisni od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil. Vedno več pobud s strani starejših (npr. Novi in Stari Kot[30]) in lokalnih skupnosti (npr. Mestna občina Krško[31]) pa prihaja tudi za vzpostavljanje srebrnih vasi.

V letu 2021 so v Občini Krško želeli vzpostaviti bivanjsko skupnost, v sklopu projekta pametne srebrne vasi in v partnerstvu družbe Rudar Senovo d.o.o., Mestne občine Krško ter CSD Posavje, enota pomoč na domu. Direktor družbe Rudar Senovo g. Goran Udovč razlaga, da je bilo zamišljeno umeščanje projekta v večje pritlično skupnostno stanovanje, v sklopu večstanovanjskega objekta, bi lahko gostilo do osem stanovalcev, starejših od 65 let. Skupnostno stanovanje vključuje šest sob, dve kopalnici in dodatno stranišče, skupno kuhinjo z jedilnico in dnevnim prostorom, skupno pralnico, skupne shrambno-skladiščne prostore ter teraso z vrtom. Najemnina je bila predvidena po neprofitni ceni 150,00 EUR, s pavšalnimi stanovanjskimi stroški v višini 60,00 EUR. Ne glede na vložen napor v ozaveščanje preko lokalnih medijev, občine in društva upokojencev, lastnih promocijskih akcij, ki so vključevale dneve odprtih vrat in informiranje s tiskovinami, stanovalcev za sobivanje niso uspeli pridobiti. Trenutno imajo le eno resno interesentko. Vzroke za slab interes bi lahko iskali v ne idealni prostorski zasnovi – npr. individualne enote nimajo lastne kopalnice. Snovalci projekta pa vidijo poglaviten razlog v tem, da njihovo okolje na nove stanovanjske oblike enostavno še ni pripravljeno in so s projektom prehiteli. Prihodnost trenutno praznega skupnostnega stanovanja zaenkrat še ni povsem jasna, morda ga bodo preobrazili v neprofitna najemna stanovanja ali pa v sodelovanju z domom starejših občanov v njem vzpostavili zunanji oddelek za ljudi z demenco, za kar pa bodo potrebne nekatere prostorske prilagoditve. Ne glede na razplet bodo prostori kmalu nekomu ponudili dom. Na podlagi te izkušnje bi veljalo razmisliti, ali ne bi bilo nujno, da za naš prostor pionirske projekte sobivanja za stare ljudi snujemo skupaj z bodočimi uporabniki že od samega začetka, saj bi tako lahko zagotovili, da bodo prostorske rešitve bolje odgovarjale njihovim potrebam, obenem pa se lahko v procesu participativnega razvoja bodoči sostanovalci med seboj spoznajo, se povežejo ter skupaj zastavijo organizacijo sobivanja.

V nadaljevanju pa predstavljamo dve bivanjski skupnosti za starejše, ki delujeta precej uspešno – gospodinjsko skupnost v Davči, ki je nastala kot privatna iniciativa, in bivalno skupnost v Murski Soboti, ki je nastala pod okriljem občinskega stanovanjskega sklada.

Gospodinjska skupnost v Davči

Leta 2017 je Peter Prezelj v Davči, nad Železniki, na 1000 metrih nadmorske višine vzpostavil gospodinjsko skupnost za stare ljudi. Oglas za gospodinjsko skupnost je objavil v reviji Vzajemnost, ki je namenjena starejšim, in zanimanja je bilo takoj veliko, tako da stanovalcev sploh ni bilo težko najti. V gospodinjski skupnosti trenutno sobiva devet ljudi, dva moška in sedem žensk, starih od 64 do 80 let, z različnimi ozadji in dosedanjimi življenjskimi izkušnjami. To dokazuje, da lahko dobro sobivajo zelo raznoliki ljudje. Skupnost je zasnovana tako, da se vanjo lahko vključujejo starejši ljudje, ki še zmorejo živeti samostojno in ne potrebujejo stalne oskrbe in nege. Možnosti oskrbe na domu ni, lahko pa stanovalce po potrebi oskrbi patronažna sestra, kar pa do zdaj še ni bilo potrebno.

Na domačiji je enajst sob s kopalnico. Tako ima vsak stanovalec svoj zasebni prostor, poleg tega je v souporabi še prostorno skupno kuhinjo z jedilnico, pralnico s sušilnico, velik dnevni prostor, teraso, letni vrt in razgledni paviljon za posedanje in druženje ter veliko zunanjih površin, z vrtom in sadovnjakom, ki jih po želji in zmožnostih lahko obdelujejo tudi stanovalci. V okolici pa je veliko možnosti za sprehode.

Stanovalci imajo sklenjene najemne pogodbe in vse pripadajoče najemne pravice. Najemnina, vključno z obratovalnimi stroški, znaša 325,00 EUR na mesec, tako stanovalci skupaj s hrano za življenje v gospodinjski skupnosti porabijo v povprečju okrog 430 EUR.

Sobivanje poteka po ustaljenem hišnem redu. Jedilnik pripravijo stanovalci skupaj za teden vnaprej, sestavijo nakupovalni seznam in v dolini nakupijo vse potrebno. Kosilo vsak dan skuha en od stanovalcev za celotno skupnost, za zajtrk in večerjo pa poskrbi vsak sam. Za red in čistočo svojih individualnih prostorov skrbijo stanovalci vsak zase, gospodinjske zadolžitve, vezane na skupne prostore, pa si porazdelijo po tedenskem razporedu. Vsak prispeva po svojih zmožnostih, stanovalci pa si med seboj pomagajo. V sobivanjski skupnosti obstaja tudi nekaj striktnih pravil – prepovedano je čezmerno pitje alkohola in v notranjih prostorih se ne kadi. Peter Prezelj je v gospodinjski skupnosti v raznovrstnih vlogah. Kot upravljavec in hišnik poskrbi, da na domačiji vse deluje. Kot šofer stanovalce zapelje k zdravniku ali v trgovino v dolino, saj je domačija oddaljena in brez povezave z javnim prevozom. Kot mediator pomaga stanovalcem razreševati morebitne konflikte. Predvsem pa je s stanovalci tudi v kolegialnem odnosu in se z njimi večkrat usede in poklepeta. V Davči ugotavljajo, da je za uspešno sobivanje najbolj pomembno, da so vsi stanovalci v enakopravnem položaju ter pripravljeni na prilagajanje in sodelovanje.

Domačija gospodinjske skupnosti v Davči

Bivalna skupnost za starejše Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota

Na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Murska Sobota so prepoznali manko stanovanjskih možnosti za starejše občane in naraščajočo osamljenost med njimi, zato so se odločili, da bodo starim ljudem ponudili možnost sobivanja v bivalni skupnosti za starejše. Projekt je bil zasnovan in izpeljan v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, tematskega cilja 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov« in prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«. Skupna vrednost nakupa in obnove hiše za sobivanje je znašala približno 287.000 EUR.

Bivalno skupnost za starejše so vzpostavili v 277 m2 veliki samostojni hiši, ki so jo za namene sobivanja prenovili. Zagotovili so šest samostojnih bivalnih enot s kopalnico, v velikosti od 17 do 24 m2. V vsakem nadstropju je poleg treh individualnih enot še kuhinja z jedilnico, ki jo souporabljajo stanovalci posameznega nadstropja, in terasa. Vsi stanovalci skupaj si delijo še garažo, shrambo, pralnico s sušilnico in vrt pred hišo, v katerem že uspeva zelenjava in raste sadno drevje. 

Bivalni skupnosti se lahko pridružijo starejši od 65 let, ki so sposobni samostojnega življenja, ustrezajo dohodkovnemu cenzusu in niso lastniki drugih primernih nepremičnin. Ker je sobivanje nova praksa, navala za pridobitev bivalne enote v bivalni skupnosti med Murskosobočani ni bilo. Zato so odprli možnost najema tudi za ljudi, ki ustrezajo razpisnim pogojem, iz drugih občin in tako zapolnili vsa mesta. Trenutno v bivalni skupnosti za starejše živita dve ženski in štirje moški, v starosti med 65 in 80 let. Z javnim skladom imajo sklenjeno najemno pogodbo za določen čas 3 let z možnostjo podaljšanja, dokler so zmožni samostojnega življenja. Bivanje v stanovanjski skupnosti urejata pravilnik in hišni red, ki so ju pripravili na javnem skladu. Nekateri stanovalci so se med seboj bolj povezali in se več družijo, včasih skupaj spijejo kavo ali kaj prigriznejo ter poklepetajo, medtem ko drugi živijo s skupnostjo povsem nepovezano življenje. Tako stanovalci kot predstavnici javnega sklada poročajo, da sobivanje deluje dobro in da ne opažajo večjih težav, da se stanovalci večinoma samostojno usklajujejo in vzpostavljajo sobivanje na način, kot jim najbolj ustreza, pri tem pa ne potrebujejo zunanje pomoči. So pa na javnem skladu stanovalcem vedno na voljo in v pomoč pri prostorskih izboljšavah ali za razreševanje konfliktov, ko do njih pride. V kolikor bi stanovalci potrebovali pomoč pri razreševanju osebnih ali skupnih stisk, so vzpostavljene tudi storitve preventivnega programa Pomoč na vratih, ki ga izvaja društvo Mozaik, društvo za socialno vključenost, so.p.

Najemnina v bivalni skupnosti je neprofitna in znaša 3,65/m2, kar predstavlja okrog 150,00 EUR. K temu je potrebno prišteti še obratovalne stroške, ki se med stanovalci razdelijo glede na kvadraturo bivalne enote in po porabi, vsak uporabnik ima za svojo bivalno enoto električni števec. Skupni stanovanjski stroški na osebo tako znašajo okrog 220,00 EUR. Stanovalci si lahko pridobijo tudi subvencijo najemnine, v kolikor so do nje upravičeni.

Na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Murska Sobota so s projektom zadovoljni. V kolikor se bodo pokazale potrebe, bi si želeli v okviru finančnih zmožnosti vzpostaviti še kako podobno skupnost. Kot možnost za prostorsko izboljšavo pri nadaljnjih projektih vidijo nekoliko boljšo opremljenost bivalnih enot, ki bi vključevale tudi čajne kuhinje, z mini hladilnikom in še kak dodaten skupni dnevni prostor za druženje stanovalcev.

 

Hiša bivalne skupnosti za starejše Javnega stanovanjskega sklada Murska Sobota
Klepet na terasi
Priprava malice v skupni kuhinji

Oskrbovana najemna stanovanja NS PIZ Škofljica

Nepremičninski sklad Pokojninskega in invalidskega zavarovanja nudi upokojencem in ostalim starejšim namenska in oskrbovana stanovanja. V oskrbovanih najemnih stanovanjih na Škofljici ponujajo trideset stanovanj, v velikost od 38 m2 do 69 m2, ki so zgrajena tako, da omogočajo bivanje tudi gibalno oviranim osebam (dvigalo, širši prehodi, prilagojena oprema). Vsa stanovanja imajo kopalnico, kuhinjo, balkon ali ložo in shrambo. Poleg individualnih stanovanj je v stanovanjski stavbi tudi nekaj skupnostnih prostorov –  opremljen skupni prostor za druženje stanovalcev s čajno kuhinjo in sanitarijami, pralnica s pralnim in sušilnim stroje, sušilnica, kolesarnica ter skupne zunanje površine s fitnes opremo in visokimi gredami. Stanovanja lahko najamejo starejši od 65 let, ki so sposobni samostojnega bivanja ter plačevanja najemnine in ostalih stanovanjskih stroškov. Najemnina znaša med 283,00 EUR in 517,00 EUR, najemno razmerje pa se sklene za nedoločen čas.

Ob pogovoru s stanovalci smo ugotovili, da se je v stanovanjski stavbi, ki je bila vseljena leta 2016, vzpostavila delujoča skupnost – stanovalci med seboj sodelujejo, se družijo ob kavi v skupnem večnamenskem prostoru, organizirajo skupne aktivnosti in ob različnih priložnostih skupaj praznujejo. Čeprav živijo v stanovanjih, ki nosijo naziv oskrbovana, to ne pomeni, da je stanovalcem zagotovljena kaka posebna oskrba. Proti plačilu so sicer lahko deležni storitev bližnjega doma za starejše. Na voljo je tudi možnost 24-urnega klica v sili, gre za storitev, ki jo ponuja Telekom Slovenije, a je nima zakupljene nihče. Stanovanjska skupnost se je glede pomoči drug drugemu samo-organizirala. Vzpostavila se je medsosedska pomoč, stanovalci so en drugemu na voljo, če bi kdo padel ali zbolel, za pomoč pri prevozu ali kakem manjšem popravilu. Ena od stanovalk je povedala, da mora za vzpostavljanje žive skupnosti nekdo prevzeti pobudo in koordinirati izvedbo, a potem je ključno, da se pridruži in sodeluje čim več stanovalcev.

Na skupnem sestanku  lastnik – upravnik – najemniki, ki je potekal 26. oktobra 2022 se je izkazalo, da prihaja do nekaterih nesoglasij glede deljenja stroškov v skupnih prostorih in načina uporabe skupne pralnice. Prav tako  stanovalcem v določenih primerih ni bilo povsem razumljivo, katere stroške krijejo oni kot najemniki in katere NS PIZ kot lastnik stavbe. Tako je na primer usoda skupnih zunanjih fitnes naprav vprašljiva in jih bodo najverjetneje dali odstraniti, saj bi morali strošek vzdrževanja kriti stanovalci, a za to ni soglasja. Kar je precejšnja škoda, saj jih je nekaj stanovalcev redno uporabljalo, kar jim je zagotovo pomagalo pri ohranjanju fizične kondicije in zdravja. V splošnem smo na obisku dobili vtis, da so stanovalci z bivanjem v Škofljici zadovoljni. Nesoglasja, do katerih prihaja, se naslavljajo in niso nepremagljiva. NS PIZ trenutno upravlja z velikim številom stanovanj in se zato sooča s časovnimi omejitvami. Če pa bi v svojih večstanovanjskih stavbah uspeli zagotoviti nekoga, ki bi lahko prevzemal vlogo koordinatorja skupnosti, bil v rednem stiku s stanovalci in skupaj z njimi naslavljal stiske, bi lahko postalo sobivanje še bolj kakovostno in prijetno. Če bo sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe šla v pravo smer, verjamemo, da bi se moral odpreti prostor tudi za tovrstne proaktivne rešitve, ki delujejo preventivno in prispevajo k ohranjanju zdravja in dobrega počutja v starosti in nižajo potrebo po dodatnih zdravstvenih in socialnih storitvah.

Idejni koncept bivanjske skupnosti Stanovalnica

V nadaljevanju predstavljamo idejno zasnovo projekta poimenovanega Stanovalnica, kot si ga zamišljamo mi sami, a si ga želimo sooblikovati še z bodočimi stanovalci in ga seveda v prihajajočih mesecih prilagoditi hiši, ko jo bomo našli.

Arhitektura in program

V Stanovalnici želimo oblikovati individualne bivalne enote ter udobne in prijetne skupnostne prostore. V idealnih pogojih bi:

 • individualna bivalna enota vključevala zasebno kopalnico ali vsaj stranišče z umivalnikom, spalni del in čajno kuhinjo z dnevnim kotičkom;
 • skupnostni prostori vključevali veliko kuhinjo z jedilnico, dnevni prostor, teraso in vrtiček; glede na potrebe, želje in prostorske zmožnosti pa tudi sobo za goste, delavnico, ipd.

Funkcionalna prenova bo narejena tako, da bo zmanjšala tveganje padcev in poškodb ter starejšim znatno olajšala in podaljšala življenje v domačem okolju. Glede na potrebe bo vključevala vgradnjo klančin, dvigala, držal, menjavo kadi s tušem, razširjanje vrat, prilagoditve višine pulta, namestitev omaric in naprav na ustrezno delovno višino ipd. V slovenščini je o preureditvah in prilagoditvah napisal Priročnik za načrtovanje sodobnih oblik bivanja starih ljudi Rok Grdiša[32]. Obenem bo posebna pozornost pri prenovi namenjena prostorskemu oblikovanju, ki bo spodbujalo (ne pa vsiljevalo) interakcije in podpiralo medsebojno pomoč med stanovalci.

Sobivanje bo prostorsko organizirano z uporabo obstoječega stanovanjskega fonda. Priložnost prepoznavamo v predimenzioniranih, tipičnih enodružinskih hišah, v večstanovanjskih hišah in v starih domačijah, ki bi jih lahko prilagodili za sobivanje. Stari ljudje pa ne potrebujejo le prilagojenega stanovanja, ampak tudi okolje, ki je starosti prijazno, zato bomo pri iskanju primerne nepremičnine pozorni na njeno umeščenost v prostor. Pomembno je, da je omogočeno sprehajanje po okolici, dostop do javnega prevoza in storitev, ki jih potrebujejo, varnost in vključenost v socialne civilne aktivnosti in po potrebi storitve pomoči in podpore.[33]

Katalog uporabnih informacij za prenovo

Bistvo prenove ja prilagoditi hiše tako, da lahko zagotovijo bivanje tudi do 30 let, na primer med 65. in 95. letom starosti. To pomeni, da je potrebno pri prenovi predvideti morebitne spremembe v mobilnosti, povezane starostjo, in poskrbeti, da zasnova hiše ne postane ovira.

Poleg tega je potreben premislek, kako lahko enodružinska hiša postane kolektivno bivališče. Delitev prostorov se lahko spremeni glede na želeno število ležišč in stopnje zasebnosti, ki jo terja posamezni prostor.

Na podlagi študij prenove primerov enodružinskih hiš, ki so jih pripravljali študentje Fakultete za arhitekturo, nastaja katalog, ki raziskuje možnosti prilagoditev znotraj obstoječih omejitev. Ta je tudi del doktorske naloge arhitektke Ane Belčič, ki razvija sistem pod mentorstvom red. prof. Anje Planišček. Katalog nam bo v pomoč pri iskanju najbolj primernih prostorskih rešitev.

Načrt prenove hiše v Murski Soboti
Načrt prenove hiše v Kranju
Načrt prenove hiše v Črnomlju

Kopalnice

Zaradi sprememb, ki nastopijo s starostjo, in morebitnih poškodb ali izgube mobilnosti je potrebno kopalnice prilagoditi. Obstoječe kopalnice v enodružinskih hišah so pogosto premajhne, zato jih je potrebno razširiti, v kolikor so manjše od 4,4 m2. Priporočljiva širina kopalnice je vsaj 2,1 m, kar omogoča morebitno gibanje z invalidskim vozičkom. V kolikor je širina kopalnice manjša od 2,1 m, mora imeti vsaj 1,8 m širine in 3,4 m dolžine, da zagotovimo zadosten radij za obračanje. Tuš kabine morajo biti izvedene v nivoju s tlakom, da je omogočen dostop brez praga.

 

Avtor fotografije: wirestock, Freepik, vir: https://www.freepik.com/free-photo/interior-design-decoration-nice-modern-bathroom_30561228.htm

Kopalnica v skupnostnem stanovanju družbe Rudar Senovo d.o.o., v Krškem

Kopalnice z vzidano tuš kabino v nivoju tlaka so estetske, voda odteka s pomočjo minimalnega naklona ploščic, zagotovljena pa je dostopnost v primeru uporabe invalidskega vozička ali drugih mobilnostnih pripomočkov. Pri večjih kopalnicah je mogoče vzidati tudi klop za tuširanje v sedečem položaju.

Spalnice

Spalnice z enim ležiščem potrebujejo vsaj 12 m2 površine, da je vanje mogoče umestiti poleg postelje in omare še fotelj ali mizico. Krajša stranica prostora mora meriti vsaj 3 m, da se izognemo preozkim prostorom. V idealnem scenariju imajo lastno kopalnico. V kolikor to ni mogoče, je priporočeno, da je v hiši vsaj ena kopalnica na dve osebi.

Zakonske spalnice, namenjene parom, potrebujejo vsaj 14 m2, krajša stranica pa naj bo široka vsaj 3,4 m. Zakonske spalnice naj imajo vedno lastno kopalnico.

Kuhinje

V bivanjski skupnosti je velika kuhinja v souporabi. Glede na število stanovalcev je smiselno, da se zagotovi več delovnih otokov, ki so opremljeni s štedilnikom in pečico, umivalnikom ter delovnim pultom. Tako se omogoči stanovalcem udobno sočasno uporabo kuhinje.

Kuhinjski prostori potrebujejo vsaj 1,5 m praznega prostora brez ovir pred pultom, da se zagotovi možnost obračanja v primeru uporabe invalidskega vozička.

 

V primeru upada mobilnosti so mogoče različne prilagoditve. Kuhinja s praznim prostorom pod pomivalnim koritom omogoča dostop tudi gibalno oviranim.

Vrata

Priporočljivo je, da so vse širine vrat široke vsaj 90 cm, kar omogoča lahek prehod v primeru uporabe mobilnostnih pripomočkov.

Dvigala

Ker lahko postane uporaba stopnic za stare ljudi prenaporna, je potrebno predvideti prostor za namestitev osebnega dvigala, ki pa se ga lahko vgradi naknadno. Dvigalo je mogoče preprosto vgraditi na fasadi, kjer se lahko pripne na obstoječi balkon ali pa preprosto dostopa do obstoječega hodnika, lahko pa se predvidi prostor zanj tudi znotraj hiše.

Idejna arhitekturna zasnova za prenovo hiše v Šiški

Zadružno organiziranje in upravljanje

Kot primeren način organiziranja in upravljanja Stanovalnice predlagamo stanovanjsko zadrugo. Zadružništvo je utemeljeno na enakopravnosti članov, samoupravljanju in soodločanju po principu en član en glas. Vsi najemniki v bivanjski skupnosti so obenem tudi člani zadruge in njeni solastniki. S članstvom si torej pridobijo pravico do uporabe svoje bivalne enote in skupnostih prostorov ter besedo pri odločanju o tem, kako bodo živeli in upravljali svojo bivanjsko skupnost.

Bodoči stanovalci se povežejo in formirajo samostojno stanovanjsko zadrugo ali pa se vključijo v krovno stanovanjsko zadrugo Zadrugator in projekt Stanovalnice izpeljejo pod njenim okriljem. Kar bi pomenilo, da projekt financira in upravlja zadruga Zadrugator, stanovalci pa skupaj z ostalimi člani o vsem soodločajo po principu en član, en glas. V obeh primerih je pomembno zagotoviti finančno vzdržnost projekta in preprečevanje špekulacij z nepremičnino ter avtonomijo stanovalcev glede organizacije samega sobivanja.

Za stanovanjsko zadrugo lahko združeni stanovalci pridobijo primerno hišo na različne načine: z nakupom, najemom s kasnejšim odkupom ali rentnim odkupom. Stanovalci razmislijo o svojih potrebah glede individualnih bivalnih enot in skupnostnih prostorov. V sodelovanju z arhitekti svoje želje soočijo s prostorskimi pogoji ter pripravijo načrt funkcionalne (in trajnostne) prenove hiše za namene sobivanja.

Sredstva za nakup in prenovo se pridobijo z združevanjem virov – bodoči stanovalci prispevajo lastno udeležbo (ki jo v primeru izselitve dobijo povrnjeno), del nepovratnih in povratnih sredstev pa se skuša zagotoviti preko stanovanjskih skladov in raznih občinskih, nacionalnih ali evropskih sredstev, za preostanek se pridobi kredit pri banki. 

Zadruga izvede funkcionalno (in trajnostno) prenovo hiše za sobivanje. Bivalne enote oddaja zadružnikom po dostopni, stroškovni najemnini in zagotavlja dolgoročno in stabilno najemno razmerje.

Stanovalci življenje v bivanjski skupnosti se samoorganizirajo po lastnih željah. Po potrebi Zadrugator ponuja pomoč pri fasilitiranju in koordiniranju procesov skupnega življenja ter nudi podporo pri razreševanju konfliktnih situacij.

Zaključek

Stanovalnica je ideja, za katero upamo, da bo kmalu zaživela v obliki prve bivanjske skupnosti v Ljubljani ali njeni okolici. Na dolgi rok pa je naša vizija vzpostaviti mrežo bivanjskih skupnosti po vsej Sloveniji, ki bo ljudem vseh starosti omogočila izbiro kakovostnega bivanja v skupnosti.

[1] Razpotnik, B. (2020). EUROPOP2019: leta 2100 naj bi bilo prebivalcev Slovenije 207.000 manj kot danes, skoraj tretjina starejših. Dostopno 4. 8. 2022 na https://www.stat.si/statweb/News/Index/8917

[2] Kerbler, B., Filipovič Hrast, M. in Sendi, R. (2021). Bivanje v starosti. Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, str. 98

[3] V starejšem slovenskem knjižnem jeziku stanovališče, bivališče; tudi kontekst. V 30. letih 20. stoletja poimenovanje za dnevno sobo kot središče in izhodišče sodobnega stanovanja

[4] Majcen, B., Uršič, S, Srakar, A., Mašič, S (2017). Kako Slovenci živimo v drugi polovici življenja. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana – IER

[5] Urbanistični inštitut Republike Slovenije je leta 2015 na ravni celotne države izvedel anketiranje, v okviru katerega so ugotavljali, kako bivajo starejši ljudje v Sloveniji ter kakšne so glede tega njihove navade, potrebe in želje.

[6] Miklič, E. (2019). Dve tretjini prebivalcev Slovenije prebivata v eno- ali dvostanovanjskih stavbah. Dostopno 28. 7. 20222 na https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8160

[7] Kerbler, B., Filipovič Hrast, M. in Sendi, R. (2021). Bivanje v starosti. Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana

[8] Stopnja stanovanjske prikrajšanosti po elementih prikrajšanosti, Slovenija, letno. Dostopno na 29.7.2022 v podatkosvni bazi SiStat https://pxweb.stat.si/SiStat/sl

[9] Intihar, S. (2022). Manj oseb pod pragom tveganja revščine. Dostopno 29. 7. 2022 na spletnem naslovu https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10400

[10] Stopnja tveganja revščine glede na tip gospodinjstva, Slovenija, letno. Dostopno na 29.7.2022 v podatkosvni bazi SiStat https://pxweb.stat.si/SiStat/sl

[11] Kerbler, B., Filipovič Hrast, M. in Sendi, R. (2021). Bivanje v starosti. Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana

[12] Prav tam.

[13] Riedy, C., Wynne, L., Daly, M. and McKenna, K. (2017). Cohousing for Seniors: Literature Review. Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney.

[14] Grdiša, R, (2010) Priročnik za načrtovanje sodobnih oblik bivanja starih ljudi, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zbirka Katedre za urbanizem. str. 50

[15] Riedy, C., Wynne, L., Daly, M. and McKenna, K. (2017). Cohousing for Seniors: Literature Review. Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney.

[16] Bamford, G. (2005) Brief Report Cohousing for older people Cohousing for older people: housing innovation in the Netherlands and Denmark, Australasian Journal on Ageing, 24 (1), str. 44 –46, Department of Architecture, The University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia

[17] Critchlow, M., Moore, A., Downing, R. in drugi (2016) INNOVATIONS IN SENIOR HOUSING The Complete Guide to Cohousing. Community social planning council and Canadian Senior Cohousing Society

[18] Majcen, B., Uršič, S, Srakar, A., Mašič, S (2017). Kako Slovenci živimo v drugi polovici življenja. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana – IER

[19] Critchlow, M., Moore, A., Downing, R. in drugi (2016) INNOVATIONS IN SENIOR HOUSING The Complete Guide to Cohousing. Community social planning council and Canadian Senior Cohousing Society

[20] Power to change. (2019). Research Institute Report No. 23, Community-led housing and health: a comprehensive literature review. Dostopno na https://www.powertochange.org.uk/research/community-led-housing-health-comprehensive-literature-review;
Berg, P., Sanders, J., Maussen S. & Kemperman, A. (2020). Collective self-build for senior friendly communities. Studying the effect of collective self-build on social cohesion, social satisfaction and loneliness. Department of the Built Environment, Eindhoven University of Technology, Nizozemska

[21] Burgess, G. & Quinio, V. (2018). Is co-living a housing solution for vulnerable older people? Literature review. Dostopno 21. 7. 2022 na https://www.researchgate.net/publication/331993482_Is_co-living_a_housing_solution_for_vulnerable_older_people_Literature_review

[22] Riedy, C., Wynne, L., Daly, M. and McKenna, K. (2017). Cohousing for Seniors: Literature Review. Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney.

[23] Critchlow, M., Moore, A., Downing, R. in drugi (2016) INNOVATIONS IN SENIOR HOUSING The Complete Guide to Cohousing. Community social planning council and Canadian Senior Cohousing Society

[24] Kerbler, B., Filipovič Hrast, M. in Sendi, R. (2021). Bivanje v starosti. Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana

[25] Prav tam.

[26] Prav tam.

[27] Prav tam.

[28] Večer Mediji (2019). Aktivna starost: Namesto v dom starejših, selitev v upokojitvene skupnosti. Dostopno 26. 7. 2022 na https://www.seniorji.info/si/aktualno/aktivna-starost-namesto-v-dom-starejsih-selitev-v-upokojitvene-skupnosti-10095171

[29] Boljka, U. in Ogrin, A. (2013). Da je skupaj lažje biti sam: zbornik prispevkov o (so)bivanju starejših. ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije, Ljubljana, str. 13-14

[30] Stanković, D. (2021). Samooskrbna srebrna vas: Prvi korak je samooskrba s hrano, drugi je medsebojna pomoč. Dostopno na https://www.dnevnik.si/1042959267/objektiv-nova/samooskrbna-srebrna-vas-prvi-korak-je-samooskrba-s-hrano-drugi-je-medsebojna-pomoc

[31] Posavski obzornik. (2022). Na Senovem umeščajo pametno srebrno vas. Dostopno nahttps://www.posavskiobzornik.si/novice/%E2%80%8Bna-senovem-umescajo-pametno-srebrno-vas-97318 (2022) Posavski obzornik

[32] Grdiša, R, (2010) Priročnik za načrtovanje sodobnih oblik bivanja starih ljudi, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zbirka Katedre za urbanizem.

[33] Rant, M. (2013) Bivalne razmere starih ljudi. Dostopno 28. 7. 2022 na http://www.inst-antonatrstenjaka.si/tisk/kakovostna-starost/clanek.html?ID=1317

[34] Miklič, E. (2019). Dve tretjini prebivalcev Slovenije prebivata v eno- ali dvostanovanjskih stavbah. Dostopno 28. 7. 20222 na https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8160

[35] Majcen, B., Uršič, S, Srakar, A., Mašič, S (2017). Kako Slovenci živimo v drugi polovici življenja. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana – IER

[36] Urbanistični inštitut Republike Slovenije je leta 2015 na ravni celotne države izvedel anketiranje, v okviru katerega so ugotavljali, kako bivajo starejši ljudje v Sloveniji ter kakšne so glede tega njihove navade, potrebe in želje.

[37] Stopnja stanovanjske prikrajšanosti po elementih prikrajšanosti, Slovenija, letno

[38] Intihar, S. (2022). Manj oseb pod pragom tveganja revščine. Dostopno 29. 7. 2022 na spletnem naslovu https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10400

[39] Stopnja tveganja revščine po starosti in spolu, Slovenija, letno. Dostopno v podatkovni bazi SiStat.si https://pxweb.stat.si/

[40] Stopnja tveganja revščine po starosti in spolu, Slovenija, letno. Dostopno v podatkovni bazi SiStat.si https://pxweb.stat.si/

[41] Stopnja tveganja revščine glede na tip gospodinjstva, Slovenija, letno. Dostopno v podatkovni bazi SiStat.si https://pxweb.stat.si/

[42] Stopnja tveganja revščine po stanovanjskem razmerju gospodinjstva, Slovenija, letno. Dostopno v podatkovni bazi SiStat.si https://pxweb.stat.si/

[43] Stopnja preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški je odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih, v katerih so stanovanjski stroški višji od 40 % celotnega razpoložljivega dohodka gospodinjstva. V izračun obremenjenosti s stanovanjskimi stroški so zajeti vsi letni stroški gospodinjstva, povezani s stanovanjem (obresti za stanovanjski ali hipotekarni kredit, najemnina, zavarovanje, stroški rednega vzdrževanja in popravil, stroški za vodo, kanalizacijo, odvoz odpadkov, elektriko, plin, ogrevanje ipd.), zmanjšani za subvencijo za najemnino. Obremenjenost s stanovanjskimi stroški (delež stanovanjskih stroškov v celotnem razpoložljivem dohodku gospodinjstva) je za vse osebe v istem gospodinjstvu enaka.

[44] Stopnja preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški po stanovanjskem razmerju gospodinjstva, Slovenija, letno. Dostopno v podatkovni bazi SiStat.si https://pxweb.stat.si/

[45] Stopnja preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški glede na tip gospodinjstva, Slovenija, letno. Dostopno v podatkovni bazi SiStat.si https://pxweb.stat.si/

[46] Kerbler, B., Filipovič Hrast, M. in Sendi, R. (2021). Bivanje v starosti. Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana